پوریا سبزواری: چرا تلویزیون ساز و موسیقی ایرانی را نشان نمی دهد؟

حسین سبزواری با نام هنری «پوریا سبزواری» متولد شهریور هزار و سیصد و پنجاه و هفت، نوازنده تار و سه تار که از کارنامه هنری این هنرمند می توان به…

ادامه خواندن پوریا سبزواری: چرا تلویزیون ساز و موسیقی ایرانی را نشان نمی دهد؟